Przejdź do treści
BAG
Trzeba okazywać się w Niemczech kartą kierowcy
To nieprawda, że nie trzeba okazywać się w Niemczech kartą kierowcy kierując busem do 3,5 T bez tachografu.
Kto tak uważa, ten musi liczyć się z mandatami ( 75€ było w 2006 Rozporządzenie 561/2006/WE co ciekawe kiedy powołał się ktoś na to, że przewozi towar na użytek osobisty to BAG chętnie odstępował od procedury - i przekazywał sprawę policji aby ta dociekała czy na pewno nie jest to związane z działalnością zarobkową)

Oczywiście prawdą jest, że kierowca prowadzący pojazd o dmc do 3,5 tony w Polsce nie ma obowiązku zainstalowania tachografu, czy też prowadzenia książki czasu pracy. W rozporządzeniu 561/2006/WE także nie ma mowy o prowadzeniu karty kierowcy dla pojazdów lżejszych niż 3,5 tony.
I w związku z powyższym mogły pojawić się wątpliwości co do słuszności nakładanych mandatów przez niemieckie służby kontrolne. Niestety racja jest po stronie naszych sąsiadów.
Otóż 22 grudnia 2010 roku u naszych zachodnich sąsiadów weszły w życie przepisy dotyczące właśnie rejestracji czasu pracy kierowców w pojazdach o dmc poniżej 3,5 tony. Jest to Rozporządzenie w sprawie załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung).
Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem, a dokładnie z §1, ustęp 1 pozycja 1 to właśnie kierowcy pojazdów, których masa całkowita razem z przyczepą lub naczepą wynosi powyżej 2,8 tony, a nie przekracza 3,5 tony są zobowiązani do udokumentowania czasu pracy, tj. czasu jazdy, przerw, innego czasu pracy i odpoczynku. Nie nakładany jest natomiast obowiązek instalowania tachografu w pojeździe. Przewoźnicy, którzy wykorzystują do świadczenia usług transportowych pojazdy o dmc powyżej 2,8 tony a poniżej 3,5 tony muszą na terenie Niemiec umożliwić swoim kierowcom okazanie się rejestracją czasu ich pracy. Obowiązują ich oczywiście wspólnotowe przepisy wynikające z rozporządzenia o czasie pracy kierowcy, które są tożsame z niemieckimi przepisami.
Jeśli w pojeździe nie ma tachografu, to kierowca powinien zapisywać każdego dnia wszystkie informacje dotyczące jego czasu pracy (jazda, odpoczynek, przerwa, inna praca). Co ważne, każda ze stron tak prowadzonej dokumentacji musi zawierać:
nazwisko, imię
nr rejestracyjny
numer formularza
data
okres odpoczynku i przerw w prowadzeniu pojazdu
czas prowadzenia pojazdu
inne okresy pracy i okres dyspozycyjności
miejsce rozpoczęcia jazdy
miejsce zakończenia jazdy
ilość kilometrów wg licznika
przy zakończeniu jazdy (bei Fahrtende)
przy rozpoczęciu jazdy (bei Fahrtbeginn)
całkowita przejechana odległość (Gesamtfahrstrecke)
uwagi i podpis (Bemerkungen und Unterschrift)
Liczba godzin (Stundenzahl)

UWAGA! Zapisy dotyczące czasu pracy kierowcy muszą być prowadzone w formie specjalnie do tego celu przeznaczonego formularza dostępnego tutaj

I tak podczas kontroli BAG kierowca prowadzący pojazd powyżej dmc 2,8 tony a poniżej dmc 3,5 tony powinien okazać się dokumentacją swojego czasu pracy z ostatnich 28 dni.
Jeśli kierowca w tym czasie nie prowadził pojazdu lub prowadził bez obowiązku prowadzenia rejestracji czasu pracy, powinien zgodnie z §6 Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych okazać się odpowiednim zaświadczeniem (udostępniamy je w wersji niemieckiej i tłumaczonej poniżej).
Dokument, wzór zaświadczenia:

Warto tu jednak podkreślić, że opisywane rozporządzenie nie ma zastosowania na terenie Niemiec w przypadku pojazdów:
wymienionych w Rozporządzeniu 561/2006/WE art. 3 między innymi h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy
które przewożą materiał, sprzęt czy też urządzenia, które są niezbędne do wykonywania działalności przez prowadzącego transport, jeśli nie jest on jego głównym zajęciem,
maszyn samobieżnych, służących do przewozu dóbr sprzedawanych na miejscowych targowiskach (warzw, owoców, zboża itp.), które poruszają się maks. do 250 km od zakładu, z którego pochodzą produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.
Jak widać z niemieckim organami kontrolnymi w przypadku braku rejestracji czasu pracy przez kierowcę w pojeździe o dmc poniżej 3,5 tony nie ma co dyskutować. Najlepiej przygotować niezbędne dokumenty.

Czas jazdy w praktyce PDF
Źródło: GITD

Wróć do spisu treści